KİŞİSEL VERİLERE ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Bu “Kişisel Verilere ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Mikrokom Bilgisayar Programları Yazılım Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu: Mikrokom Bilgisayar Programları Yazılım Ticaret A.Ş.
Merkez Adres: Cyberplaza A Blok No. 207 Bilkent – Çankaya – ANKARA
Şube Adres : Şehit Çetin Görgü S. 6/2 Maltepe – Çankaya - ANKARA
MERSİS No: 0621002856600017
Ticaret Sicil No: ANKARA - 88541
Tel: (312) 215 15 10
Web Sitesi: www.mikrokom.com, www.mikrokom.com.tr, www.bdynet.net, www.bagimsizdenetimyonetimi.com


1. Kişisel Veri Nedir ?
6698 Sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’nun (KVKK) Madde 3 d) bendine göre;

“d) Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmaktadır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir ?
Kişisel Verilerin İşlenmesi, 6698 Sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’nun (KVKK) Madde 3 e) bendinde şöyle tanımlanmıştır :

e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

3. Veri Politikamız

Şirket olarak, siz kullanıcılarımıza hizmet verdiğimiz uzun yıllar boyunca, kişisel ve ticari verilerinizin mahremiyetine her zaman saygı gösterilmiştir ve gösterilmeye devam edilecektir.

Bu metinde “Veri Sahibi” olarak adlandırdığımız kullanıcılarımızın ve çalışanlarımızın verileri, Türk Ticaret Kanunu, Vergi usul Kanunu, Borçlar Kanunu vb. kanunlar ve bunlarla ilgili mevzuatın getirmiş olduğu zorunluluklar dahilinde işlenmiş ancak bu zorunluluklar haricinde üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşılmamıştır.

Personelimiz, Veri Sahibinin kişisel verilerinin korunması konusunda sürekli olarak bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

Bu Kişisel Verilere ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni, yasal değişiklikler, Şirket’in veri politikasının değiştirilmesi veya sair sebeplerle zaman zaman güncellenebilir. Güncellemeler bu metnin web sitelerimizde yayınlanması ile geçerlilik kazanır.

4. Kişisel Verileriniz Şirket tarafından Hangi Amaçlarla İşlenmektedir ?

Veri Sorumlusu olarak kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,
 • Satılan ürün ve verilen hizmet bedellerinin tahsil edilebilmesi, faturalandırılabilmesi,
 • Satın alınan ürün ve hizmetlerin bedellerinin ödenmesi,
 • Her türlü sözleşmenin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,
 • Şirket tarafından satılan yazılımların Lisans, Garanti Süresi ve Güncelleme Sözleşmeleri açısından takip edilebilmesi,
 • Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi,
 • Şirket’in ticari ilişki içerisinde bulunduğu kişi ve kurumlarla irtibat ve iletişim sağlanabilmesi,
 • Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Pazar araştırması yapılması,
 • Kullanıcı istatistikleri oluşturulması,
 • Şirket’in ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,
 • İş başvurularının değerlendirilebilmesi,
 • İş Ortaklığı, Bayilik ve Yetkili Satıcılık başvurularının değerlendirilebilmesi,
 • Şirketin düzenleyeceği etkinliklerde katılımcı kayıtlarının oluşturulması,
 • Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,
 • Şirket çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,
 • Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Şirketin iç ve çevre güvenliği ile Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,
 • Web Sitesi’nin kullanım analizi,
 • Kişisel veri envanterinin oluşturulması,
 • Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.


5. İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılmaktadır ?

Kişisel verileriniz, yukarıda 1. maddede belirttiğimiz amaçlar kapsamında ve Kanun ve kişisel verilere ilişkin yürürlükte bulunan diğer emredici mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışındaki aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir:

 • Bağlı Ortaklıklarımız ve İştiraklerimiz
 • Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklarımız
 • İş Ortaklarımız, Bayilerimiz ve Yetkili Satıcılarımız
 • Mali ve Hukuk Müşavirlerimiz ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer gerçek ve tüzel kişiler
 • Teknopark Yönetimi (Yönetici Şirket)
 • İkamet Ettiğimiz Gayrimenkulleri Kiraya Verenler
 • Bankalar ve Finans Kuruluşları
 • Yargı Mercileri ve Kamu Otoriterleri


6. Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz ve Toplamamızın Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi, Kanun’un ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın düzenlemeleri gereğince aşağıda belirtilen yöntemlerle toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

Kişisel verileriniz şu yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir :

 • Şirket’in yazılımlarının kullanıcılara lisanslanması sırasında vermiş olduğunuz bilgiler
 • Her Türlü Sözleşmeler
 • Mail Order formları
 • Web sitemizdeki Online Ödeme sayfası
 • Çağrı merkezimizle yapmış olduğunuz kaydedilen telefon görüşmeleri
 • Şirket’e gönderdiğiniz e-postalar
 • Uzaktan Destek uygulamaları
 • Üzerinde teknik inceleme yapabilmemiz için Şirket’e gönderdiğiniz veya Şirket personeli tarafından Uzaktan Destek vb. uygulamalar vasıtasıyla alınan veri yedekleri
 • Şirket’in yazılımlarının kullanıcıların bilgisayar sistemlerinde güncellenmesi veya bazı kritik uygulamaların çalıştırılması sırasında web servisleri vasıtasıyla alınan ve Şirket tarafından tamamen teknik amaçlarla kullanılan bilgiler
 • Web Sitesindeki çerezler
 • Mobil Uygulamalar
 • Şirket’in Merkez ve Şube ofislerinde güvenlik amaçlı olarak kurulu bulunan kamera sistemleri
 • Şirket’e doğrudan veya aracı kurumlar vasıtasıyla gönderdiğiniz İş Başvuru Formları
 • Basılı veya elektronik ortamda verilen/gönderilen kartvizitler
 • Veri Sahibi ile yapılan yüz yüze görüşmeler


Üzerinde teknik inceleme yapabilmemiz için Şirket’e gönderdiğiniz veya Şirket personeli tarafından Uzaktan Destek vb. uygulamalar vasıtasıyla alınan veri yedekleri incelemenin tamamlanmasını takibeden 24 saat içerisinde kalıcı olarak silinmektedir.

7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Veri Sahibi olarak Şirketimize başvurarak kendinizle ilgili;

 • Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen Verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28/2. maddesi hükmü gereği aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.


Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, bu linke (KVKK Gereğince Başvuru Formu) tıklayarak edinebileceğiniz formu doldurarak, ıslak imzalı formu, şirketimizin “Şehit Çetin Görgü S. 6/2 Maltepe – Çankaya - ANKARA” adresine noter aracılığıyla gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz.

Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötü niyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.

8. Çerezler

İnternet sitemizde; IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi, internet bağlantınız, site kullanımları hakkındaki bilgiler gibi belirli verileri otomatik olarak elde etmemize yardımcı olan çerezler (cookie) bulunmaktadır. Söz konusu çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır ve sitemizde bulunan çerezler, bilgisayarınız için zararlı sayılabilecek virüsler göndermek için kullanılmamaktadır.

Çerezler genellikle bilgisayarınızda saklanarak, her kullanımında sizi tanımak ve kullanımınızı kolaylaştırmak için sağlanmaktadır. İnternet sitemizi kullanarak kullanılan çerezleri onaylamış olursunuz. Şirket, söz konusu çerezler aracılığı ile verilerinizi işleyebilir ve elde edilen bilgileri analiz etme amacı ile bu kapsamda yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarabilir.

Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan internet sitemizi görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın/tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizde her türlü işlemi yapamayacağınızı, belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

9. Açık Rıza

Onayınız bulunmadığı takdirde kişisel bilgilerinizi yüklemeyiniz.

Şirket, onayınız olmadığı sürece çerezler ile elde edilen veriler dışında başka herhangi bir kişisel bilgilerinizi almayacaktır.

Sizler, bu metni onaylayarak;

 • 18 ve üzeri yaşta olduğunuzu,
 • 18 yaşının altında, ayırt etme gücünü haiz iseniz ve ebeveyninizin veya yasal temsilcinizin rızasını aldığınızı,
 • Bu kapsamda tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin Kanun’a ve işbu Kişisel Verilere ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni’ne uygun bir şekilde ve belirtilen amaçlarla işlenebileceğini bilmekte, kabul etmekte, onay vermekte olduğunuzu,
 • Şirket’in ve Veri Sorumlusu’nun Kişisel Verilere ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni ile Kanun kapsamında yapılması gereken aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul etmekte olduğunuzu,
 • Bu metni okuduğunuzu, anladığınızı, haklarınızın ve yükümlülüklerinizin bilincinde olduğunuzu
beyan etmektesiniz.