e-Defter İkincil Kopyaların Saklanması
e-Defter

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.3.3 Değişiklikler (08/04/2021):
 • Katma Değer Vergisi Beyanname 1, Katma Değer Vergisi Beyanname 2, Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi, Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 A, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi - 1003 B, Geri Kazanım Katılım Payı beyannamelerinde, GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • TÜİK' in yapmış olduğu 2021 YILI NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması' na paralel değişiklikler yapıldı. Eklenen ve çıkarılan faaliyet kodları listesi için tıklayınız
 • Kamu e-Fatura tipi eklendi. Kamu İdarelerine e-Fatura düzenlenmesinde, ödemeyi yapacak harcama biriminin farklı olması durumunda bu bilginin girilmesine izin veren düzenleme yapıldı.
 • GMS.NET Bordro personel sicil kartında yer alan 4691 Vergili (7263 sk 7. Madde) seçiminde kullanılabilmesi için 4691 Personel Türü (AR-GE, Tasarım Personeli, Destek Personeli) seçim alanı eklendi. Ayrıca sözleşme türü Belirli Süreli İş Sözleşmesi seçilmesi durumunda Sözleşmenin Bitiş Tarihi giriş alanı eklendi ve eklenen bu alanın İş Sözleşmesi hazırlama ekranına aktarılarak kullanılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Kullanıcılarımız, Personel Sicil Kartlarında 5746 Kanun nosu ve 4691 Vergili (7263 sk 7. Madde) seçeneği ile çalışan personellerin SGK Belge Türlerinde SGK Matrahının tesbitinde Damga vergisinin de dikkate alınabilmesi için (31.03.2021 tarihli ve 2021/8 sayılı SGK Genelgesine istinaden) 01 Normal Belge Türü seçimini kullanabilirsiniz.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan 1. Sınıfların Muhasebe Entegrasyon seçenekleri arasına 4691 ve 5746 vergi terkin tutarlarının muhasebeleştirme işlemlerinde kullanılabilmesi için İşveren 5746 (Arge) Gelir Vergisi Teşvik Tutarı, İşveren 4691 (Tekno Park) Gelir Vergisi Teşvik Tutarı seçenekleri eklendi. Ayrıca Entegrasyon bilgilerinin Microsoft Excel’e aktarım seçenekleri arasına Masraf Merkezlerine Göre Aktar seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Araçlar menüsünde yer alan G.İ.B. e-Arşiv Fatura Listesi indirme seçenekleri arasına G.İ.B. Portal’den gönderilen e-Arşiv Faturaların indirilebilme seçeneği eklendi.
GMS.NET 6.3.2 Değişiklikler (09/03/2021):
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi' nde , GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapılmıştır.
  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi' ni 6.3.1 sürümü ile hazırlayan kullanıcılarımızın, bu beyannamelerini silmeleri, 6.3.2 sürümü ile yeniden hazırlayıp, kaydedip, bu şekilde göndermeleri gerekmektedir.
  Aksi taktirde, önceki hatalı sürümde Mahsup Kalan kısmı eksik olduğundan, gönderimde,
  KAR ve Mahsup Edilecek İndirimler ve Geçmiş Yıl Zararları Toplamı bilgilerinin farkı Mahsup Sonrası Kalan Tutar bilgisine eşit olmalıdır.
  hatası alacaklardır.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan 28- Pandemi Ücretsiz İzin Bitiş Tarihi, 17256 ve 27256 teşvik son günü Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan uzatmaya istinaden 17.05.2021 olarak değiştirildi.
GMS.NET 6.3.1 Değişiklikler (08/03/2021):
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, GİB’in yapmış olduğu değişikliklere uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan SGK Toplu Aylık Bildirge Kontrol İşleminin MuhSGK sistemi üzerinden yapılırken Tahakkuk ve Hizmet Listelerinin indirilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel Aile Durum Bildirimi Raporunun personel seçimi yapılarak toplu alınabilme özelliği eklendi.
 • Bilanço firmalarının bordro muhasebe entegrasyon seçenekleri arasına Zorunlu BES, İcra, Nafaka, Muafakat, Sendika ve Ayni Yardım’ların Personeller Ayrı seçeneğini kullanarak muhasebeleştirilebilme seçenekleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro personel sicil kartında yer alan 5749/4691 Hesap Türü seçenekleri arasına 4691 Vergili (7263 sk 7. Madde) seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro personel toplu işlemler menüsüne Personel Toplu Çalışma İzin Belgesi raporu eklendi.
 • Personel SGK belge türleri arasına 31-HARP VAZ.MA.AY-60 belge türünün (Vergili) versiyonu eklendi. Bu belge türü, Harp Malülleri ile 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar için kullanılmaktadır.
GMS.NET 6.3.0 Değişiklikler (07/01/2021):
 • GMS.NET e-Beyanname 2021 sabitleri eklendi. Damga vergisi, B Form limitleri, GEKAP ücreti vb. limitler eklenerek beyannamelerin 2021 yılı sabitleri ile çalışması sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • Personel İlave, Sendika ve Avans Takibi ekranında kayıtlı olan döneme ait aktarımların Puantaj takvimi dışında da aktarılabilmesi için İlave Aktar menüsünün altına Personel İlave, Sendika ve Fazla Mesai Takibinden Aktar (Ctrl+W) kısa yolu eklendi.
GMS.NET 6.2.9 Değişiklikler (30/12/2020):
 • e-Defter İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi ile ilgili geliştirmeler yapıldı. Konu hakkındaki video eğitimi izlemek için lütfen tıklayınız.
 • G.İ.B. e-Beyanname sitesinden beyanname ve tahakkuk indirme ve beyanname kontrol işlemleri ile ilgili geliştirmeler yapıldı. Konu hakkındaki video eğitimi izlemek için lütfen tıklayınız.
 • Online banka hareketleri uygulamamızda, bazı bankalar için çeşitli kısıtlamalar ile karşılaşıldı. Özellikle İş Bankası ve Garanti Bankası’ nın bu tür kısıtlayıcı uygulamaları nedeniyle çalışma yönteminde değişikliğe gidildi. Önceki sürümlerde, kullanıcılardan gelen istekler, ilgili bankaların web servislerine gönderilip, iki tarih arasında, ilgili banka hesaplarının hareketleri alınıyordu ancak, İş Bankası' nın servislerde tarih kısıtlaması uygulamaya başlaması sonucunda sadece son 7 günün kayıtları alınabilir hale geldi. Garanti Bankası üzerinden ise sadece 1 günlük kayıtlar alınabilir hale geldi. Bu da çoğunluğu muhasebeci, mali müşavir olan kullanıcılarımız için yeterli bir süre değildi. Bu sebeple, çalışma yöntemi, bu ihtiyaçların karşılanabileceği şekilde değiştirildi.

  Yeni modelde, banka tanımları, iş ortağımız Finmaks’ ın web sitesine kaydedilmektedir. Finmaks servisleri otomatik olarak, banka hareketlerini sorgulamaktadır. Sorguları kendi sistemlerine kaydetmektedir. GMS.NET’ ten, iki tarih arasındaki banka hareketleri sorgulandığında, sorgular bankaların web servislerine gönderilmek yerine, Finmaks’ ın sitesindeki kaydedilmiş verilere gönderilmekte ve bu verilerden ilgili tarihler arasındaki kayıtlar GMS.NET' e aktarılmaktadır.

  Yeni modelde çalışabilecek banka sayısı 26' ya yükseltildi. Banka başvuru formları için lütfen tıklayınız.
 • Fatura, İrsaliye, Müstahsil, Serbest Meslek Makbuzu Tanım ve Seçeneklerine, Kullanılacak Kur Cinsi ayarı eklendi. İlgili modüllerde bu seçime bağlı olarak seçilen kur değerinin gelmesi sağlandı.
 • e-SMM Tanım ve Seçeneklerine e-SMM Gönderim Şekli ayarı eklendi. Serbest meslek Makbuzu modülünde bu ayara bağlı olarak seçilen gönderim şeklinin otomatik gelmesi sağlandı.
 • Yıl sonu devir işlemleri modülleri arasına ön muhasebe modülleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2021 yılına ait Bordro Sabitleri güncellendi.
  Not : 2021 yılına ait kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı ve aile yardımı vergi istisna tutarları belirlendiği zaman gerekli güncelleme yapılacaktır.
 • GMS.NET Bordro Personel Gün Takibinde yer alan 28- Pandemi Ücretsiz İzin Bitiş tarihi kontrolü 17.03.2021 olarak değiştirildi.
 • Bordro Banka Maaş Dosyası Hazırlama seçenekleri arasına Ziraat Katılım Bankası Maaş Ödeme dosyası eklendi.
 • 6111, 7103 ve 7252 Kanun numaralı SGK Teşviklerine ait son yararlanma süreleri yapılan uzatmaya istinaden güncellendi.
 • SGK tarafından uygulanmaya başlanılan 17256 ve 27256 nolu teşvikleri ile ilgili gerekli çalışma yapıldı. 27256 nolu teşvik ortalama kontrolü eklendi. Yararlanılacak destek tutarları Aylık Prim ve Hizmet Raporunda bilgi olarak gösterildi.
 • Kısa Çalışma Ödeneği İçin E-Devlet’te yer alan KÇÖ Başvuru Excel Dosyası formatı programa eklendi.
 • Puantaj İlave aktarımlarımlarında yer alan aylık aktarım kuralları arasına Aylık Tutar/30 * (Mak. Prim Günü-Eksik Gün) kuralı eklendi.